WODC: sanctionering van privacyschendingen; een vergelijkend onderzoek in België, Duitsland en Oostenrijk

Uit evaluatieonderzoek van Pro Facto naar de Wet bescherming persoonsgegevens blijkt dat er rond deze privacywet sprake is van een nalevingstekort. Een mogelijke remedie hiertegen zou kunnen zijn het uitbreiden van het sanctie-instrumentarium van de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Voorafgaand aan beantwoording van de vraag naar de wenselijkheid van uitbreiding van het huidige sanctie-instrumentarium is in dit onderzoek in kaart gebracht welke sanctie-instrumenten toezichthouders – die met dezelfde Privacyrichtlijn te maken hebben als de Nederlandse CBP – elders in Europa ter beschikking staan.


Zoeken