Rekenkamer Leeuwarden en rekenkamercommissies Heerenveen, Skarsterlân, Opsterland, Lemsterland: subsidiebeleid en -uitvoering

De centrale doelstelling van het onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de vormgeving en uitvoering van het subsidiebeleid in de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Skarsterlân, Lemsterland en Opsterland en – waar nodig – aanbevelingen te doen. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Hoe is het subsidiebeleid van de vijf gemeenten vormgegeven en op welke wijze wordt daaraan uitvoering gegeven?

Deze vraag valt uiteen in een aantal deelvragen binnen drie thema's: juridische kaders, de uitvoering van het subsidiebeleid en sturing door de gemeenteraad.

Zoeken