Rekenkamer Dronten: subsidiebeleid

Het onderzoek voor de rekekamer Dronten is erop gericht inzicht te krijgen in de vormgeving en uitvoering van het subsidiebeleid in de gemeente Dronten. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: In welke mate is het subsidiebeleid van de gemeente Dronten een effectief en ef-ficiënt instrument in de uitvoering en realisatie van het gemeentelijke beleid?

Deze vraag valt uiteen in een aantal deelvragen binnen vijf thema's. Deze thema's zijn:
I. Juridische en beleidsmatige kaders
II. Aard en omvang
III. Doeltreffendheid
IV. Doelmatigheid
V. Sturing

Zoeken