Rekenkamercommissie West-Brabant: verbonden partijen

Voor de realisatie van gemeentelijke doelen kan samenwerking nodig zijn met andere organisaties of kan overwogen worden om bepaalde taken buiten de eigen organisatie te plaatsen. Gemeenten nemen over het algemeen dan ook deel aan allerlei verbonden partijen, die op verschillende manieren zijn vormgegeven. Ook bij de gemeenten Geertruidenberg, Moerdijk en Roosendaal is dat het geval. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het is voor raadsleden vaak lastig om zicht en grip te krijgen en te houden op verbonden partijen. Deelname in een verbonden partij heeft gevolgen voor de sturingsmogelijkheden op de taken die door de verbonden partij worden uitgevoerd. Meerdere rekenkamer(commissie)s hebben inmiddels onderzoek uitgevoerd naar verbonden partijen, onder meer door Pro Facto.

De rekenkamercommissie West-Brabant, de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Moerdijk, Geertruidenberg en Roosendaal, laat door Pro Facto onderzoek uitvoeren naar verbonden partijen. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

In hoeverre zijn er deugdelijke bestuurlijke arrangementen met verbonden partijen, worden deze arrangementen adequaat toegepast, wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van verbonden partijen en is de raad in control?

Zoeken