Kamer van Koophandel: de juridische belemmeringen voor een biobased economie

Kamer van Koophandel: de juridische belemmeringen voor een biobased economie

Sinds 2007 is er door de overheid en het bedrijfsleven de ambitie uitgesproken om de biobased economy tot ontwikkeling te laten komen. De biobased economy (BBE) is dat deel van de economie dat is gebaseerd op plantaardige en hernieuwbare grondstoffen. Met de biobased economy wordt ook vaak een toekomstige economie bedoeld die volledig op biomassa is gebaseerd en die bestaat uit kringlopen tussen de vele sectoren. Dit betekent dat de delen van de economie die voor hun grondstoffen afhankelijk zijn van olie, zoals de chemie-, transport- en energiesector zullen overstappen op hernieuwbare grondstoffen. In deze biobased economy zijn deze sectoren met elkaar verbonden om reststromen van de ene sector te gebruiken als grondstof voor de andere sector. Een deel van de economie is op dit moment "biobased": de grondstoffen voor de papier- voedsel- en agro-industrie zijn grotendeels plantaardig en hernieuwbaar.

De Nederlandse overheid voert sinds 2007 beleid om de BBE tot ontwikkeling te laten komen. Dit heeft meerdere doelstellingen. Ten eerste moet het bijdragen aan de duurzaamheiddoelstellingen van de overheid, door het reduceren van energiegebruik en broeikasgasemissies en het vergroten van het aandeel duurzame energie. En ten tweede biedt de BBE economische kansen voor de sectoren als agrosector, chemie, logistiek en energie.

Er zijn al vele stukken geschreven over de kansen en mogelijkheden van de BBE. Pro Facto en KNN Advies hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd dat een een andere inslag heeft. Het beoogt de belemmeringen te verkennen die zich voordoen in de huidige ontwikkeling van de BBE. Deze belemmeringen worden in kaart gebracht door een literatuurstudie en door gesprekken met betrokkenen uit de BBE. Het onderzoek, uitgevoerd door stagiair Floris Haisma, richt zich specifiek op de vraag in hoeverre er juridische belemmeringen zijn in de ontwikkeling van de BBE in Nederland.

Zoeken