Rekenkamercommissie Noordoost-Fryslân: inhuur van derden Kollumerland

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Het komt echter voor dat taken en werkzaamheden worden uitbesteed aan derden. In opdracht van de rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, de gezamenlijke Reken­ka­mer­commissie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kol­lu­mer­land c.a., heeft Pro Facto onderzoek gedaan naar de inhuur van derden in de gemeente Kol­lu­mer­land c.a.

Het onderzoek had uitsluitend betrekking op de inhuur van derden en diensten en niet op werken. De centrale onderzoeksvraag voor het onderzoek luidde als volgt:

Wat is de omvang van de inhuur van derden binnen de gemeente Kollumerland c.a. in de jaren 2008 en 2009, welke kosten waren daarmee gemoeid, hoe vond inhuur plaats, hoe werd daarover verantwoording afgelegd en hoe kan de inhuur van derden worden verklaard en beoordeeld?

Search