Rekenkamercommissie Wymbritseradiel: vergunningverlening en handhaving

Een van de grote gevaren van een overheid schuilt in overregulering. Het leidt tot veel administratieve rompslomp en veel ergernis, het is duur en veelal weinig effectief. In een land als Nederland is de wens naar deregulering altijd manifest, want leven in vrijheid is (deels) ook leven zonder (te veel) regels.

Rekenkamercommissie Wymbritseradiel heeft met deze overweging in het achterhoofd een onderzoek gedaan naar de vergunningverlening in de gemeente en (als logisch vervolg daarop) naar de handhaving. Want vergunningen die je niet kunt of wilt handhaven, zijn weinig zinvol.

Het onderzoek is in opdracht van de rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoekers van Pro Facto en van I&O Research uit Enschede. In dit onderzoek is de wijze waarop de gemeentelijke organisatie vergunningen heeft afgehandeld en regelgeving heeft gehandhaafd in kaart gebracht, met het oogmerk daarvan te leren. Gekozen is voor de volgende centrale onderzoeksvraag:

Verlopen vergunningverlening en handhaving in Wymbritseradiel rechtmatig, integer en effectief en hoe is de klantgerichtheid van de vergunningverlening?

Het onderzoek concentreert zich op vergunningverlening en handhaving op het terrein van bouwen, milieu, evenementen en het kappen van bomen. In het vervolg wordt steeds gesproken over vergunningen. Hiermee wordt ook de ontheffing (een juridisch andere figuur) bedoeld. Onder handhaving wordt verstaan het toezicht op de naleving en de sanctionering.

Search