Rekenkamercommissie Zwartewaterland: informatievoorziening aan de gemeenteraad

De rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland wil inzicht krijgen in de wijze waarop de informatievoorziening aan de raad gestalte krijgt en op de wijze waarop het college gestalte geeft aan haar actieve en passieve informatieplicht. In het onderzoeksvoorstel heeft de rekenkamercommissie de volgende centrale onder-zoeksvraag geformuleerd:

Wordt de raad in alle gevallen tijdig en adequaat geïnformeerd?

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  • Regels en normen met betrekking tot informatievoorziening
  • De praktijk met betrekking tot de informatievoorziening
  • Kwaliteit van de informatievoorziening

Search