Rekenkamercommissie Leiden: effectmeting van subsidies

De gemeente Leiden heeft in 2012 aan 529 personen en instellingen subsidies verstrekt voor in totaal € 41 miljoen. De rekenkamercommissie Leiden is voornemens onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van subsidies. Het meten van de effectiviteit van subsidies is niet eenvoudigzo, zo blijkt onder meer uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat zich richtte op de effectiviteit van subsidiegelden. De hoofdconclusie uit dit rapport luidt dat subsidies over het algemeen gebrekkig op effectiviteit (kunnen) worden geëvalueerd, bijvoorbeeld omdat er geen toetsbare doelen en prestaties zijn afgesproken. In welk licht de verstrekte subsidie op effectiviteit moet worden beoordeeld is dan onbekend. Dit is ook één van de belangrijkste bevindingen uit een Omnibusonderzoek door de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen, waarin de bevindingen van negentien onderzoeken van lokale rekenkamers over de effectiviteit van subsidies overkoepelend zijn geanalyseerd. Twee van deze negentien onderzoeken waren verricht door Pro Facto.

De rekenkamercommissie van Leiden wil voorkomen dat de bevindingen van een onderzoek over de effectiviteit van subsidies op voorhand in feite al vastliggen (omdat het niet onaannemelijk is dat de conclusies overeen zouden komen met de hiervoor geschetste rode lijn). De kern van het onderzoek bestaat vanuit deze optiek niet uit het vaststellen van de mate van effectiviteit en efficiency van het subsidiebeleid. Het onderzoek heeft tot doel te verkennen hoe het inzicht erin verbeterd en de effectiviteit ervan vergroot kan worden. Pro Facto gaat dit onderzoek uitvoeren.

Search