Ministerie van VWS: evaluatie inrichtingseisen Drank- en Horecawet

Horeca-inrichtingen zoals café, restaurants en slijterijen moeten voldoen aan de bouwkundige en technische eisen uit zowel het Bouwbesluit als het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (Besluit DHW). Deze eisen hebben bijvoorbeeld betrekking op een minimale vloeroppervlakte en hoogte en de aanwezigheid van toiletten, water- en elektriciteitsvoorzieningen. Bij de toepassing van deze regels ervaren zowel ondernemers als gemeenten problemen. Het Bouwbesluit en het Besluit DHW regelen namelijk ten dele dezelfde onderwerpen, maar de gestelde voorschriften zijn niet altijd hetzelfde.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Pro Facto in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht onderzoek gedaan naar de verschillen en overlap tussen de eisen in het Besluit DHW en in het Bouwbesluit. Mogelijke overlap doet zich alleen voor bij horeca- en slijterij-inrichtingen die gevestigd zijn in een bouwwerk. Op inrichtingen die niet gevestigd zijn in een bouwwerk is het Bouwbesluit namelijk niet van toepassing.

Onze conclusie is dat een aantal voorschriften in het Besluit DHW geschrapt kan worden. In de eerste plaats gaat het om eisen die in het Bouwbesluit op soortgelijke of meer specifieke wijze gesteld worden, zoals de aanwezigheid van een elektriciteitsvoorziening. In de tweede plaats trekken we in geval van enkele eisen (bijvoorbeeld de minimale hoogte bij slijterijen) de relatie met het bescherming van sociale hygiëne in twijfel. De eisen in het Besluit DHW zouden gelet op het specialiteitsbeginsel wel een dergelijke relatie moeten kennen met het in de Drank- en Horecawet beschermde belang van sociale hygiëne. In de derde plaats zijn enkele eisen te bestempelen als verouderd, bijvoorbeeld strenge ventilatie-eisen in combinatie met het thans geldende rookverbod.

Klik hier om het onderzoeksrapport te downloaden.

Search