WODC: werkwijze en verdienmodel 'No cure, no pay'-bedrijven

In toenemende mate worden juridische procedures gevoerd tegen WOZ-beschikkingen bij onroerende zaken en BPM-aangiftes bij geïmporteerde auto’s. Deze toename lijkt mede veroorzaakt te worden doordat er bedrijven zijn die een verdienmodel zien in het verlenen van bijstand bij deze procedures. Een deel van de procedures wordt gevoerd door bedrijven die hun dienstverlening aanbieden op basis van ‘no cure no pay’ (hierna: ncnp). Het bedrijf biedt in dergelijke gevallen de dienstverlening gratis aan de potentiële bezwaarmaker aan, pas op het moment dat een procedure wordt gewonnen en proceskostenvergoeding wordt uitgekeerd, wordt een factuur verstuurd.

De staatssecretaris van Financiën merkt in een brief aan de Tweede Kamer op dat een groot aantal adviseurs op grote schaal procedeert tegen BPM-aangiftes en daarmee een beslag legt op de rechterlijke macht. Door de staatssecretaris wordt dit ‘oneigenlijk gebruik’ van de mogelijkheid om te procederen benoemd als een mogelijk verdienmodel voor bedrijven, vanwege de proceskostenvergoeding die wordt uitgekeerd als een procedure tot winst leidt. Hetzelfde geldt voor procedures tegen WOZ-beschikkingen; hoewel de opbrengst voor particulieren vaak gering is, wordt in toenemende mate door bedrijven aangeboden bijstand te verlenen in deze procedures met een grotere werklast voor gemeenten en de rechterlijke macht tot gevolg. Dit gaat door tot aan appel bij de Hoge Raad; het deel van rechtszaken over de WOZ waarbij appel is ingesteld is in de periode 2015-2017 gestegen van 13% naar 24%.

Hoewel het vermoeden bestaat dat het aandeel ncnp-bedrijven binnen de bezwaar- en beroepsprocedures groot is, is de aard en omvang niet goed bekend. In opdracht van het WODC gaan Pro Facto en Breuer&Intraval onderzoeken wat de omvang is en daarnaast gaan we beschrijven hoe het verdienmodel en de werkwijze van ncnp-bedrijven eruit ziet. Tevens wordt ingegaan op de kosten die dit meebrengt voor de overheidsinstanties – gemeenten en Belastingdienst – en de rechtspraak, die bezwaren en beroepen moeten behandelen.

Search