WODC: evaluatie Wet MBVEO ('Voetbalwet')

Op 1 september 2010 is de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) in werking getreden. De Wet MBVEO richt zich op de bestrijding van ernstige overlast, al dan niet voetbalgerelateerd.Op grond van de wet hebben burgemeesters bevoegdheden gekregen om onder meer een gebiedsverbod, een groepsverbod of een meldplicht op te leggen aan de plegers van ernstige overlast. Net als de burgemeester kan een officier van justitie een gebiedsverbod en/of meldingsplicht opleggen. De officier van justitie kan ook een contactverbod opleggen. Een dergelijk verbod houdt in dat de ordeverstoorder zich dient te onthouden van contact met een bepaalde persoon of bepaalde personen.

In 2012 hebben we de Wet MBVEO in opdracht van het WODC geëvalueerd (zie hier voor meer informatie.). Ook de tweede evaluatie, in 2020, wordt door ons uitgevoerd. De vraag die in het evaluatieonderzoek centraal staat luidt als volgt:

In welke mate en met welke overwegingen worden de instrumenten van de wet toegepast, hoe wordt dat ervaren, in hoeverre worden de doelen van de wet gerealiseerd en op welke wijze kan de doelbereiking verder worden vergroot?

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, houden we onder meer een groot aantal interviews en zetten we een enquête uit onder gemeenten. Om de ervaringen met de wet in de diepte te onderzoeken, bestuderen we in zes gemeenten en twee arrondissementen casestudy’s. Daarbij lezen we niet alleen de dossiers, maar spreken we ook met de betrokkenen.

Search