Rekenkamercommissie Dalfsen: inhuur van derden

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. Dat apparaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de meeste werkzaamheden. Het komt echter voor dat taken en werkzaamheden worden uitbesteed aan derden, bijvoorbeeld vanwege ziekte of omdat specialistische kennis binnen de organisatie ontbreekt. De rekenkamercommissie van de gemeente Dalfsen wil onderzoek laten uitvoeren naar de inhuur van personeel en adviseurs in deze gemeente.

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Hoe heeft de gemeente Dalfsen het beleid ten aanzien van inhuur van derden vormgegeven en is de uitvoering van dit beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend?

Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken:
I. Het gemeentelijk inhuurbeleid
II. De uitvoering van het inhuurbeleid
III. Vergelijking met andere gemeenten

Zoeken