Delftse rekenkamer: toezicht en handhaving in het fysieke domein

De Delftse Rekenkamer heeft door Pro Facto onderzoek laten uitvoeren naar toezicht en handhaving binnen in het fysieke domein. Het onderzoek had met name betrekking op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, beter bekend als de Wabo (bouwen en wonen, ruimtelijke ordening en milieu). Daarnaast is parkeren ook meegenomen in het onderzoek.

Een van de conclusies is dat het beleid voldoet aan de wettelijke eisen, maar dat het wel beter moet. De drie speerpunten in het beleid, te weten veiligheid, gezondheid en monumenten/beschermd stadsgezicht zijn namelijk niet gebaseerd op een goede analyse naar de risico’s. Verder zijn de prioriteiten te algemeen om goed houvast te bieden. Daardoor bepalen de toezichthouders nu grotendeels zelf waarop ze toezicht houden. Vervolgens wordt er alleen gehandhaafd bij concrete klachten. Dit kan tot willekeur leiden. Wel is de manier waarop toezicht wordt gehouden de laatste jaren sterk verbeterd. Ook constateert de Delftse Rekenkamer in het onderzoek dat de gemeenteraad zijn rol op dit onderwerp beperkt invult. De gemeenteraad heeft geen accenten gelegd en volgt maar beperkt hoe het gaat. Bovendien vindt de Delftse Rekenkamer dat de voorlichting en communicatie over dit onderwerp beter kan. Ze adviseert het college van b en w dan ook om dit te verbeteren.

Klik hier om het eindrapport te downloaden. Alle conclusies zijn handzaam weergeven in deze factsheet.

 

 

Zoeken