ZonMw: evaluatie Wet afbreking zwangerschap

De Wet afbreking zwangerschap (Waz) trad in 1984 in werking en functioneert zodoende al zo'n 35 jaar. De wet heeft als hoofddoel het treffen van een evenwicht tussen twee belangrijke waarden binnen de samenleving: rechtsbescherming van ongeboren menselijk leven en zorgverlening aan vrouwen die bij een ongewenste zwangerschap hulp zoeken. Centraal uitgangspunt van de wet is dat abortus onder bepaalde voorwaarden is toegestaan (de strafbaarheid van abortus is onder die voorwaarden opgeheven). In 2005 werd de Waz voor het eerst geëvalueerd. De hoofdconclusie van de onderzoekers luidde dat de wet in het algemeen goed werd nageleefd en dat ook het toezicht op de naleving adequaat functioneerde. De abortushulpverlening was anno 2005 waar nodig beschikbaar en toegankelijk. Wel waren er op onderdelen nog verbeteringen in wet en toepassingspraktijk mogelijk.

In opdracht van ZonMw gaat Pro Facto in een samenwerkingsverband met het AMC de Waz evalueren. Deze tweede evaluatie richt zich opnieuw op het integrale functioneren van de abortuswet in de praktijk en bestrijkt de periode 2005-heden. Er wordt niet alleen gekeken naar de doelbereiking van de wet, maar ook naar hoe de wet functioneert op specifieke onderdelen (reikwijdte; besluitvormingsproces; verlenen van nazorg; kwaliteitsbewaking; en registratie en toezicht). Doen zich ten aanzien van die onderdelen knelpunten of ongewenste neveneffecten voor? Het evaluatieonderzoek besteedt hiernaast aandacht aan de relatie van de Waz met andere wet- en regelgeving en aan de toekomstbestendigheid van de wet.

Zoeken