Rekenkamercommissie Borger-Odoorn: ondermijning

Ondermijning door de georganiseerde criminaliteit is een toenemend probleem dat ook gemeenten in meerdere opzichten raakt: door de maatschappelijke risico’s en gevolgen voor burgers, bedrijven en instellingen, door de rol die gemeenten hebben bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit én door (pogingen tot) intimidatie en beïnvloeding van gemeentelijke organisaties zelf.

Om ondermijnende criminaliteit voldoende het hoofd te kunnen bieden, moet een gemeente voldoende weerbaar zijn. Dat wil zeggen dat een gemeente zich niet alleen – in alle geledingen – bewust is van de (mogelijke) aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit, maar ook in staat is deze te herkennen, signalen te kanaliseren en daarop te handelen. Dit ook in samenspel met de diverse partners. Daarbij is het essentieel dat medewerkers zich ook voldoende veilig moeten kunnen voelen in de uitvoering van hun taken, het melden van signalen en voldoende bescherming genieten tegen pogingen tot beïnvloeding. Ook dient een gemeente beleid te hebben dat erop is gericht ondermijning binnen de gemeente effectief te bestrijden.

Voor de rekenkamercommissie van de gemeente Borger-Odoorn gaan we onderzoek doen over ondermijning. Het onderzoek bestaat uit drie elementen

  • zicht op ondermijnende criminaliteit en de maatschappelijke risico’s daarvan;
  • de gemeentelijke integriteit en weerbaarheid: de (pogingen tot) bedreiging en beïnvloeding van raad, bestuur en ambtelijke organisatie;
  • het beleid ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit en de maatschappelijke risico’s en de uitvoering daarvan

In dit onderzoek is het niet alleen van belang te onderzoeken hoe het beleid er op dit moment uitziet, maar ook of dat toekomstbestendig is. En overigens is bij rekenkameronderzoek uiteraard ook de rol van de raad bij dit alles relevant.

Zoeken