Rekenkamercommissie Rivierenland: vergunningverlening, toezicht en handhaving

Pro Facto gaat onderzoek doen naar de vraag in hoeverre vergunningverlening, toezicht en handhaving doelmatig en doeltreffend zijn bij waterschap Rivierenland en welk beeld er is van de realisatie van de door het Algemeen Bestuur geformuleerde beleidsdoelen. De onderzoeksperiode betreft de periode van 2016 tot en met 2019. Een belangrijk onderdeel van het onderzoeksrapport is het formuleren van voorstellen die tot verbetering kunnen leiden. Het onderzoek dient concrete aanbevelingen op te leveren die het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland kan helpen bij de invulling van zijn kaderstellende en controlerende taak.

Zoeken