Gemeente Midden-Groningen: verbeteren veiligheid

Het verbeteren van de veiligheid door middel van het tegengaan en voorkomen van ernstige vormen van overlast en het aanpakken van criminaliteit en ondermijning is in het programmaplan van het Nationaal Programma Groningen aangemerkt als een basisvoorwaarde voor het realiseren van alle andere projecten in het programmaplan. Met onderzoek door Pro Facto wordt beoogd hieraan een belangrijke bijdrage te leveren.

Het RIEC Noord Nederland heeft in 2019 het integraal ondermijningsbeeld voor het gebied Ommelanden-Midden samengesteld. Het RIEC put uit meerdere bronnen en maakt gebruik van de verschillende signalen uit registraties van politie en gemeente. Daarnaast hebben ze in verschillende sessies signalen opgehaald bij professionals in het veld (zowel bewezen feiten als vermoedens). Vanuit de gemeente en de ketenpartners zijn veel professionals actief die een belangrijke oog- en oorfunctie vervullen in het signaleren van overlast, criminaliteit en ondermijning. Elke partner bezit een stukje van de informatiepuzzel als het gaat om veiligheid. Om een goed en volledig beeld te kunnen vormen over wat zich op het gebied van veiligheid afspeelt, is het van belang dat die signalen worden opgepikt en vervolgens op de juiste plek terecht komen. Als (gemeentelijke) organisatie is het dus van belang inzicht te hebben in welke informatie beschikbaar is, hoe de typen informatie zich tot elkaar verhouden en hoe je deze met elkaar in verband brengt.

Er zijn veel aanwijzingen voor en vermoedens van criminaliteit en ondermijning in de gemeente Midden-Groningen, maar een echt scherp beeld waarop concrete acties kunnen worden gebaseerd, ontbreekt nog. Het is essentieel dat bestaande informatie goed wordt samengebracht en verrijkt met landelijke informatie. Bovendien is ook het maken van een gezamenlijke analyse essentieel. Dat geldt voor ondermijning, maar ook voor de aanpak van ernstige vormen van overlast. Deze kunnen de sociale cohesie in de buurt of wijk ernstig aantasten en gevoelens van onveiligheid doen verminderen waardoor de aangiftebereidheid afneemt. Dus ook ten aanzien daarvan is het belangrijk dat informatie met betrekking tot ernstige overlast een samenhangend geheel vormt om zo effectief maatregelen te kunnen treffen.

Het te ontwikkelen veiligheidsbeeld moet dus inzicht gaan bieden in de aard en omvang van ernstige vormen van overlast, criminaliteit en ondermijning in Midden-Groningen en waar deze zich binnen de gemeente voordoen. Op basis van deze informatie kunnen vervolgens prioriteiten worden gesteld in de aanpak en kunnen de juiste interventies worden bepaald.

Zoeken