juridisch onderzoek

 • In de gemeenteraad van Leeuwarden is de afgelopen jaren verschillende keren discussie ontstaan over het toekennen van het predicaat ‘geheim’ aan bepaalde stukken en over het in beslotenheid voeren van sommige overleggen. De ‘commissie geheime stukken’ is ingesteld om te adviseren over de vraag

  ...
 • De FNV wil, op initiatief van de interne werkgroep Caribbean, verkennen wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met de vakbonden in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De achtergrond van die wens is een morele verantwoordelijkheid die de vakbond voelt, gelet op de

  ...
 • In opdracht van de provincie Fryslân gaan we het interbestuurlijk toezicht op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht evalueren. De evaluatie levert een beeld op van de ervaringen van gemeenten en de provincie met het IBT-stelsel in Fryslân en bijdragen aan de doorontwikkeling

  ...
 • Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (hierna: Wrgt) in werking ge-treden. Met deze wet zijn belangrijke wijzigingen in het stelstel van interbestuurlijk toe-zicht doorgevoerd, waarmee een vereenvoudiging van dat stelsel werd nagestreefd. Vóór 2012 bestonden verschillende

  ...
 • De rekenkamercommissie Woerden laat door Pro Facto onderzoek uitvoeren naar bestemmingsplanprocedures en de rol van de gemeenteraad hierbij. De rekenkamercommissie vraagt naar een onderzoek dat verheldert en zoekt naar leereffecten voor de komende bestemmingsplanprocedures, omgevingsvisies en

  ...
 • De afgelopen jaren is de aandacht voor en het belang van samenwerking met andere organisaties flink toegenomen. Bij verschillende organisaties zorgt dit voor een omslag in het denken over de wijze waarop taken (dienen te) worden uitgevoerd. Dat is ook bij het hoogheemraadschap het geval: ‘Het

  ...
 • Pro Facto evalueert in samenwerking met ARGO de inzet van het instrument ‘doorzettingsmacht’ van Zorginstituut

  ...
 • Sinds de decentralisaties per 1 januari 2015 zijn de gemeentelijke taken binnen het sociaal domein fors uitgebreid. Niet alleen nieuwe taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), maar ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet per die datum, alsmede

  ...
 • Voor de realisatie van gemeentelijke doelen kan samenwerking nodig zijn met andere organisaties of kan overwogen worden om bepaalde taken buiten de eigen organisatie te plaatsen. Gemeenten nemen over het algemeen dan ook deel aan allerlei verbonden partijen, die op verschillende manieren zijn

  ...
 • Gemeenten werken vaak samen met andere organisaties. De aanleiding daarvoor kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het borgen van de kwaliteit van dienstverlening, besparingen, het spreiden van risico's of het bundelen van bestuurlijke krachten. Soms is er ook geen keuze legt het rijk een

  ...
 • Met ingang van 10 oktober 2010 is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Het land Nederlandse Antillen is opgeheven. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk geworden en Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn als openbare lichamen

  ...
 • Gemeenten werken vaak samen met andere organisaties. De aanleiding daarvoor kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met andere gemeenten om zo te zorgen voor een bepaalde gewenste kwaliteit van dienstverlening, besparingen of het bundelen van bestuurlijke krachten. Gemeenten hebben

  ...
 • Een wijziging van het Bibob-stelstel kan leiden tot een doeltreffender toepassing, maar ook aan de huidige uitvoeringspraktijk kan nog het nodige verbeterd worden. Ook op die manier kan de effectiviteit van de wet worden verhoogd. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van Pro

  ...
 • De raad van Amersfoort heeft tijdens zijn vergadering op 11 februari 2014 de conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar de behandeling van bezwaarschriften en klachten overgenomen. Pro Facto heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de rekenkamercommissie

  ...
 • Vaak komt het voor dat gemeenten samenwerken met andere organisaties. De aanleiding voor samenwerking kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met andere gemeenten om zo te zorgen voor een bepaalde gewenste kwaliteit van dienstverlening, besparingen of het bundelen van bestuurlijke

  ...
 • Voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen dient een gemeente goed na te denken over de wijze waarop de uitvoering georganiseerd wordt. Vaak komt het voor dat voor de realisatie van doelen samenwerking nodig is met andere organisaties of dat overwogen kan worden om bepaalde taken

  ...
 • De rekenkamercommissie van de gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse heeft besloten de vormgeving en uitvoering het subsidiebeleid van deze gemeenten tegen het licht te houden en daarbij specifiek te focussen op subsidies die gericht zijn op het ouderenbeleid. De centrale onderzoeksvraag

  ...
 • De rekenkamercommissie van de gemeente Wormerland heeft besloten de vormgeving en uitvoering het subsidiebeleid van deze gemeente tegen het licht te houden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Pro Facto. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat is de totale omvang van de

  ...
 • Jaarlijks ontvangt welzijnsorganisatie MOvactor ongeveer 1,9 miljoen euro subsidie van de gemeente Nieuwegein. MOvactor is één van de vier instellingen die gerekend worden tot de grote subsidieontvangers van de gemeente. De instelling speelt een belangrijke rol in het uitvoeren van het

  ...
 • In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Woerden gaat Pro Facto onderzoek naar het beleid van de gemeente ten aanzien van vergunningverlening, hoe aan dit beleid uitvoering wordt gegeven, welke risico’s de gemeente daarbij loopt en of de zorgvuldigheid optimaal is gewaarborgd. Het

  ...
 • Sinds 1 september 2010 is de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) van kracht, ook wel bekend als de Voetbalwet. Op grond van de wet hebben burgemeesters en officieren van justitie de bevoegdheid om een groepsverbod en/of een meldingsplicht op te leggen

  ...
 • Het onderzoek voor de rekekamer Dronten is erop gericht inzicht te krijgen in de vormgeving en uitvoering van het subsidiebeleid in de gemeente Dronten. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: In welke mate is het subsidiebeleid van de gemeente Dronten een effectief en ef-ficiënt

  ...
 • De belangrijkste invalshoek voor het rekenkameronderzoek naar de klacht- en bezwaarafhandeling is het burgerperspectief. De volgende centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord:

  Op welke wijze worden burgers geinformeerd over het indienen en afhandelen van klachten en bezwaarschriften,

  ...
 • De centrale doelstelling van het onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de vormgeving en uitvoering van het subsidiebeleid in de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Skarsterlân, Lemsterland en Opsterland en – waar nodig – aanbevelingen te doen. De centrale onderzoeksvraag luidt als

  ...
 • Het verbeteren van de dienstverlening staat bij gemeenten hoog op de agenda. Bij de kwaliteit van overheidsdienstverlening gaat het enerzijds om de kwaliteit van besluiten en producten en anderzijds om de wijze waarop de diensten worden verleend. Bij de kwaliteit van dienstverlening is

  ...
 • In dit onderzoek van de rekenkamercommissie Tynaarlo (hierna: RKT) staat de voorbereiding van de gemeente Tynaarlo op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen centraal. Deze wet is op 1 oktober 2009 in werking getreden. De wet kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren

  ...
 • Vanuit meerdere raadsfracties in de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder is de wens geuit indringend te kijken naar de juridische kwaliteit die de gemeentelijke organisatie realiseert. Die wens resulteerde in een rekenkameronderzoek naar juridische kwaliteitszorg, waarvan dit

  ...
 • De dag na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 trad de Wet dualisering gemeentebestuur in werking. Dit betekende een overgang van een overwegend monistisch bestuursstelsel naar een overwegend dualistisch bestuursstelsel. De invoering van het duale stelsel heeft geleid tot een scherpere

  ...
 • De rekenkamercommissie van de gemeente Urk heeft onderzoek verricht naar het subsidiebeleid in de gemeente Urk. Het verlenen van subsidies is een van de instrumenten, welke het gemeentebestuur ten dienste staan om gewenste doelen te bereiken. Doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in

  ...
 • De vraag die in dit onderzoek centraal staat is wat de effectiviteit is van het strafrechtelijk milieuhandhavingsarrangement zoals zich dat sinds 2005 heeft ontwikkeld. Deze vraag is afkomstig uit een brief van de bewindslieden van het ministerie van Justitie, Binnenlandse Zaken en

  ...

Search