Wet Open Overheid (Woo)

Wet Open Overheid (Woo)

Openheid en transparantie zijn essentieel onderdeel van een democratische rechtsstaat. Eenvoudig toegankelijke informatie over maatschappelijke en politieke thema’s maakt overheidshandelen controleerbaar en zorgt dat daar een maatschappelijk debat over kan worden gevoerd. De Wet open overheid (Woo) draagt hieraan bij. De Woo zorgt ervoor dat informatie beter vindbaar is, dat overheden meer informatie uit eigen beweging openbaar maken (actieve openbaarheid) en dat burgers eenvoudig een verzoek tot openbaarmaking van informatie kunnen indienen (passieve openbaarheid).

Pro Facto ondersteunt, in samenwerking met Bout Advocaten, uw overheidsorganisatie bij de uitvoering van de Woo. Wij kunnen uw overheid helpen bij het efficiënt afhandelen van een Woo-verzoek. Ook in het kader van de actieve openbaarmakingsplicht nemen wij graag uw zorgen weg. Onze specialisten kunnen u adviseren over de uitvoering van regels en begeleiden met het openbaar maken van publieke informatie. Verder kunnen wij uw overheid helpen bij het maken van beleid, bijstaan in procedures en delen wij graag onze expertise met u via cursussen of trainingen. Wij helpen u graag. 

Wat is de Wet open overheid (Woo)?

De Wet open overheid (de Woo) regelt het recht van burgers op informatie door de overheid. Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de burgers en de overheid. De toeslagenaffaire heeft dit laten zien. Het doel van de Woo is dan ook om de publieke sector transparanter te maken. Daarom moet de Woo ervoor zorgen dat informatie beter vindbaar, uitwisselbaar en te archiveren is. Ook verplicht de Woo overheidsorganisaties om zelf informatie openbaar te maken. In de Woo zijn daarom verschillende categorieën informatie opgenomen die verplicht openbaar moeten worden gemaakt, zoals wetgeving, convenanten en onderzoeksrapporten. Hierdoor is een belangrijke stap gezet naar een open en transparante overheid.  

In sommige gevallen blijft het openbaar maken van informatie achterwege. Dat is het geval als zich uitzonderingsgronden voordoen. De Woo maakt een onderscheid tussen absolute en relatieve uitzonderingsgronden. 

Absolute uitzonderingsgronden (artikel 5.1 lid 1 Woo)

Het openbaar maken van informatie blijft in ieder geval achterwege als dit de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen, de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden, bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld, bijzondere persoonsgegevens betreft of burgerservicenummers betreft. 

Deze uitzonderingsgronden dienen altijd te worden toegepast bij de beoordeling van een verzoek om informatie openbaar te maken. Openbaarmaking van (passages uit) documenten moet in deze gevallen geweigerd worden.

Passieve en actieve openbaarheid

Passieve en actieve openbaarheid

De behandeling van een Woo-verzoek kan complex zijn en veel tijd kosten. Pro Facto en Bout Advocaten beschikken over uitgebreide expertise op het gebied van de Woo en kunnen u ondersteunen bij een gedegen en voortvarende behandeling van Woo-verzoeken. Openheid en transparantie zetten wij hierbij op de eerste plaats.

Lees meer
WOO - Bezwaar en (hoger) beroep

Bezwaar en (hoger) beroep

Onze specialisten zijn gespecialiseerd in het bestuursrecht en de Wet open overheid. Dagelijks adviseren en procederen zij over zaken waar publieke rechtspersonen en bestuursorganen mee te maken hebben. Daarbij wordt rekening gehouden met de publieke taak van overheden en de verantwoordelijkheden van bestuursorganen in het kader van het algemeen belang, zorgvuldigheid en transparantie.

Lees meer
Woo - Juridisch advies

Juridisch advies

Onze specialisten zijn gespecialiseerd in het bestuursrecht en de Wet open overheid. Dagelijks adviseren en procederen zij over zaken waar publieke rechtspersonen en bestuursorganen mee te maken hebben. Daarbij wordt rekening gehouden met de publieke taak van overheden en de verantwoordelijkheden van bestuursorganen in het kader van het algemeen belang, zorgvuldigheid en transparantie.

Lees meer
Woo-scan

Woo-scan

Ook voor u kan Pro Facto een onderzoek uitvoeren, toegespitst op de Woo. Pro Facto kan voor u in kaart brengen hoe uw organisatie uitvoering geeft aan de Woo en waar kansen en knelpunten zitten. Op basis van deze analyse kunnen onze experts concrete aanbevelingen doen, samen met u beleidsregels en werkinstructies opstellen en uw medewerkers trainen. U bepaalt welke onderwerpen in het onderzoek worden betrokken.

Lees meer
WOO - Beleid en ondersteuning

Beleid en ondersteuning

Onze specialisten kunnen u helpen bij het opstellen van beleidsregels en interne werkinstructies voor de afhandeling van Woo-verzoeken en de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Denk daarbij aan het opstellen van de processtappen die genomen moeten worden, instructies voor het redigeren van documenten en aandachtspunten ten aanzien van actieve openbaarmaking.

Lees meer
Trainingen en cursussen

Trainingen en cursussen

Het behandelen van een Woo-verzoek is niet altijd eenvoudig. Er kan sprake zijn van een omvangrijk of onduidelijk verzoek, maar ook de toepassing van uitzonderingsgronden is vaak een puzzel. De actieve openbaarmakingsverplichting van de Woo brengt doorgaans ook vragen en dilemma’s met zich mee. Onze specialisten helpen u tijdens een training of cursus graag bij het vergroten en op peil houden van de kennis en vaardigheden van uw medewerkers.

Lees meer

Wat gebeurt er met mijn Woo-verzoek?

Pro Facto ondersteunt in samenwerking met Bout Advocaten overheden bij de uitvoering van de Woo. Wij bieden geen ondersteuning bij het opvragen van informatie en kunnen u dus niet helpen bij het indienen van een Woo-verzoek. Wij kunnen u wel vertellen hoe uw Woo-verzoek doorgaans wordt behandeld.

De gedachte achter de Woo is dat iedereen recht heeft op informatie van de overheid en dat alle overheidsinformatie in principe openbaar is. Dit nemen wij als uitgangspunt bij het behandelen van Woo-verzoeken. Dat betekent dat wij streven naar zoveel mogelijk transparantie. Alleen als openbaarmaking ertoe leidt dat andere belangen onevenredig worden geschaad, mag informatie niet openbaar worden.

Ontvangst van een Woo-verzoek

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. Als verzoeker geeft u aan welke informatie u wilt ontvangen en op welke manier. Als het niet gelijk duidelijk is naar welke informatie u op zoek bent, wordt contact met u opgenomen. U krijgt dan de gelegenheid gesteld om het verzoek waar nodig te verduidelijken.

Het kan zijn dat het bestuursorgaan bij wie u het verzoek heeft ingediend de gevraagde informatie niet heeft, maar een andere overheid deze informatie wel. In dat geval wordt u verzoek doorgestuurd naar deze overheid en wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

WOO UPDATES: een overzicht van wetgeving en jurisprudentie

Wij bieden viermaal per jaar een actueel overzicht aan met daarin updates over jurisprudentie en wetgeving. Het betreft een duidelijk overzicht waarin ook de relevantie van de ontwikkelingen voor de praktijk wordt gegeven. Concreet betreft het een overzicht van:

  • Actuele jurisprudentie van het afgelopen kwartaal
  • De relevantie van de uitspraken voor de praktijk
  • Een update van voorstellen en wetswijzigingen over de Woo (Eerste Kamer en Tweede Kamer)  
Chantal Ridderbos-Hovingh

uw contactpersoon
Chantal Ridderbos-Hovingh

Chantal is onze contactpersoon inzake de Woo.
Meer informatie over haar vindt u hier.
050 313 98 53

Mail Chantal over de Woo

Zoeken