Juridische vragen voor sociale wijkteams

Sinds 1 januari 2015 berust de verantwoordelijkheid voor veel taken op het sociale domein bij de gemeenten. Het aantal sociale wijkteams is de afgelopen tijd explosief gestegen. Een grote meerderheid van de gemeenten werkt met dergelijke teams. Er doen zich verschillende (juridische) vragen voor rond die wijkteams:

  • Governance: hierbij gaat het om de vraag of de taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden goed geregeld zijn tussen de gemeenten en (welzijns)organisaties. Wie is aansprakelijk voor schade geleden of veroorzaakt door een wijkwerker? Zijn hierover goede afspraken gemaakt? Zijn in contracten voorwaarden gesteld aan het afsluiten verzekeringen?
  • Organisatievorm: wijkteams hebben soms rechtspersoonlijkheid, vaak ook niet. Wat is een adequate organisatievorm? Wat zijn de gevolgen per vorm voor de aansprakelijkheid, taakuitoefening, mandatering, besluitvorming, etc.?
  • Behandeling bezwaren en klachten: door de samenwerking tussen gemeenten en (welzijns)organisaties is sprake van samenloop van verschillende procedures voor het behandelen van bezwaarschriften en klachten. Is duidelijk voor de burger waar hij/zij terecht kan en zijn afspraken gemaakt over de afhandeling?
  • Gegevensuitwisseling en privacy: gemeenten beschikken over steeds meer persoonsgegevens door de samenwerking in de wijkteams. Hoe kan er voor worden gezorgd dat doelen op zorgterrein worden bereikt, maar ook de privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd? En wat te doen bijvoorbeeld in de situatie dat een burger zich bij het wijkteam meldt met een zorgvraag maar tevens blijkt van bijstandsfraude? Is de wijkwerker dit verplicht te melden aan de gemeente? En hoe verhoudt zich dat dan tot het doel van de wijkteams?
  • Effectiviteit: de wijkteams zijn ingesteld om bepaalde maatschappelijke doelen te realiseren. Hoe meet je of deze doelen behaald worden, of de wijkteams effectief werken? Aan welke randvoorwaarden voor effectmeting moet je voldoen om iets over de effectiviteit te kunnen zeggen? En wat moet je in dit kader vastleggen in het contract of de subsidiebeschikking?

De adviseurs van Pro Facto beschikken over ruime ervaring op al deze terreinen. We hebben de afgelopen tijd diverse gemeenten geadviseerd over voorgaande vraagstukken. Ook hebben we voor gemeenten de decentralisatieverordeningen en nadere regels opgesteld en workshops verzorgd voor ambtenaren en wijkwerkers over privacy en gegevensuitwisseling.

Meer informatie over wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Chantal Ridderbos-Hovingh.

Pro Facto Tweets

Search