Rekenkamercommissie Noordoost-Fryslân: uitvoering WRO en afhandeling bouwaanvragen gemeente Dantumadeel

De centrale onderzoeksvraag luidde als volgt: In welke mate is beleid en uitvoering door de gemeente Dantumadeel op het gebied van de WRO doelmatig en doeltreffend te noemen? Centraal in het onderzoek stonden dus de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en de uitvoering in de gemeente Dantumadeel van de WRO. Hieronder werd ook begrepen de afhandeling van bouwaanvragen. Bij doeltreffendheid gaat het om de relatie tussen enerzijds een politiek-bestuurlijk doel en anderzijds het daadwerkelijke realisatie ervan. Oftewel: worden de gestelde doelen gerealiseerd? Bij doelmatigheid gaat het om de relatie tussen de ingezette middelen (personeel, financieel) en de geleverde prestaties en/of de effecten ervan.

 

Pro Facto Tweets

Search