Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân: inhuur van derden in Achtkarspelen en Dongeradeel

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Het komt echter voor dat taken en werkzaamheden worden uitbesteed aan derden. In opdracht van de rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, de gezamenlijke Reken­ka­mer­commissie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kol­lu­mer­land c.a., heeft Pro Facto onderzoek gedaan naar de inhuur van derden in de gemeenten Dongeradeel en Achtkarspelen.

Het onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de inhuur van derden en diensten en niet op werken. De centrale onderzoeksvraag voor het onderzoek luidt als volgt:

Wat is de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de inhuur van derden in de gemeente Achtkarspelen resp. Dongeradeel met betrekking tot de aspecten omvang, bekostiging, verant­woor­ding en procedures?

Deze centrale onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende deelvragen.

1. Welke regelgeving heeft betrekking op de inhuur van derden?
2. Welk geschreven en ongeschreven beleid heeft de gemeente voor de inhuur van derden?
3. Welke kosten waren in 2008 en 2009 gemoeid met de inhuur van externen, onderverdeeld naar type inhuur?
4. Welke procedures hanteert de gemeente voor de inhuur van derden?
5. Op welke wijze worden de kosten van de inhuur van derden gedekt?
6. Op welke wijze worden de kosten van de inhuur van derden verantwoord?
7. Hoe kunnen de bevindingen van de onderzoeksvragen 3 t/m 6 worden beoordeeld in termen van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?

Pro Facto Tweets

Search