Rekenkamercommissie Ommen: de Wmo in Ommen

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. In de Wmo zijn de Wet voorzieningen gehandicapten, de Welzijnswet en het onderdeel huis­hou­de­lijke verzorging uit de AWBZ samengebracht. De rekenkamercommissie van de gemeente Ommen wilde inzicht in de doel­treffendheid en doel­ma­tig­heid van de uitvoering van de Wmo in deze gemeente en de sturing door de ge­meen­te­raad en het college van burgemeester en wethouders. Er is voor gekozen het onderzoek te beperken tot de prestatievelden 3, 4, 5 en 6. De centrale onderzoeksvraag luidde als volgt:

Wat is de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van de Wet maat­schap­pelijke on­dersteuning in de gemeente Ommen met betrekking tot de pres­ta­tie­velden 3, 4, 5 en 6, hoe kan de sturing door college en raad beoordeeld wor­den en welke knelpunten doen zich in de praktijk voor?

Pro Facto Tweets

Search