Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel: inhuur van derden: luxe noodzaak?

De rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft besloten om in 2010 het beleid en de uitvoering met betrekking tot de inhuur van externen (of derden) op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid te onderzoeken. Het onderzoek had uitsluitend betrekking op de inhuur van diensten en niet op werken of leveringen. De centrale onderzoeksvraag voor het onderzoek luidde als volgt:

Wat was in 2009 de aard en omvang, rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de inhuur van externen in de gemeente Tytsjerksteradiel?

Deze centrale onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende deelvragen, onderverdeeld naar de begrippen rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid en aard en omvang.

Rechtmatigheid
1. Welke Europese en nationale wet- en regelgeving is van toepassing op de inhuur van externen?
2. Welk geschreven beleid over de inhuur van externen kent de gemeente Tytsjerksteradiel?
3. Op welke wijze is het geschreven beleid tot stand gekomen?
4. Welk ongeschreven beleid over de inhuur van externen kent de gemeente Tytsjerksteradiel?
5. In hoeverre komt de praktijk van de inhuur van externen in 2009 overeen met wet- en regelgeving en met het geschreven en ongeschreven beleid?

Doelmatigheid
6. In hoeverre is de inhuur van derden in 2009 doelmatig verlopen?

Doeltreffendheid
7. Is het ongeschreven beleid algemeen bekend en onderkend?Is hoeverre is de inhuur van derden in 2009 doeltreffend verlopen?

Aard/omvang
8. Wat is de aard en omvang van de inhuur van externen in 2009?

Pro Facto Tweets

Search