Rekenkamercommissie Horst aan de Maas: centrumplannen

De rekenkamercommissie van de gemeente Horst aan de Maas wil onderzoek laten uitvoeren naar de uitvoering van de centrumplannen. Met de centrumplannen wenst de gemeente Horst aan de Maas een krachtige impuls te geven aan het centrumgebied van de kern van de dorpen. Het gaat hierbij om het versterken van het economische klimaat, het verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte en het verbeteren van de leefbaarheid. Het centrumplan Horst is gerealiseerd. De uitvoering van het centrumplan Grubbenvorst is in volle gang.

De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: In hoeverre voert de gemeente Horst aan de Maas centrumplannen doeltref-fend en doelmatig uit?

Doel van het onderzoek is om inzicht te verwerven in de centrumplannen die door de ge-meente Horst aan de Maas zijn opgesteld en in de wijze waarop de gemeente Horst aan de Maas de plannen heeft uitgevoerd. Op basis van dit inzicht moet een oordeel worden gegeven over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van de plannen.

Pro Facto Tweets

Search