Rekenkamer Leeuwarden: verzelfstandiging Proloog

Per 1 januari 2009 werd in Leeuwarden het openbaar primair onderwijs verzelfstandigd. Voorheen was sprake van delegatie door de gemeenteraad van zijn bevoegdheden ter zake van het primair openbaar onderwijs aan de bestuurscommissie Proloog. Vanaf 2009 ging Proloog verder als zelfstandige stichting openbaar onderwijs Proloog. Het bestuur van de stichting werd door de gemeenteraad benoemd. De stichting kreeg bij de verzelfstandiging een 'bruidsschat' mee ten behoeve van de kosten van administratie, beheer en bestuur (ABB) van € 1.5 miljoen.

Proloog belandt al snel in financieel zwaar weer. De begroting 2010 wordt eind maart 2010 bij de gemeente ingediend. De begroting sluit met een negatief saldo. In korte tijd wordt de begroting enkele keren bijgesteld, met steeds een groter negatief resultaat. De rekening 2009 en de begroting 2010 worden in juni 2011 aan de gemeenteraad voorgelegd met het voorstel van B&W niet in te stemmen met de begroting 2010. Inmiddels blijkt dan dat de concept-jaarrekening 2010 een verlies van € 2 miljoen omvat.

In de raadscommissie Welzijn is op 21 juni 2011 door het gemeenteraadslid Jacobse van de NLP-fractie de suggestie gedaan om de Rekenkamercommissie een onderzoek te laten doen naar de situatie bij Proloog. Dit voorstel werd gesteund door de overige raadsfracties. De Rekenkamercommissie heeft hierop positief gereageerd en aan Pro Facto de opdracht gegund dit onderzoek uit te voeren.

De rekenkamercommissie kiest als invalshoek voor het onderzoek de verhoudingen en de informatie-uitwisseling tussen de gemeente Leeuwarden en de stichting Proloog en de wijze waarop de ambtelijke en bestuurlijke informatievoorziening binnen de gemeente over dit onderwerp verliep. Het doel van het onderzoek is niet na te gaan wat de financiële problemen binnen Proloog zijn, noch te zoeken naar verklaringen en oplossingen daarvoor. Het onderzoek zal geen antwoord geven op de vraag naar de bestuurlijke verantwoordelijkheden van de directie en het bestuur van Proloog. Ook de mogelijkheden bestuur en/of directie aansprakelijk te stellen zullen niet worden onderzocht.

Pro Facto Tweets

Search