Rekenkamercommissie Noordenveld: doeltreffendheid van het Beheersplan Openbare Ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte wordt in de gemeente Noordenveld onderhouden door de technische beheerders. Zij bepalen vanuit hun vakmanschap waar en wanneer welke onderhoudsmaatregelen genomen moeten worden. Daarbij moeten echter keuzes worden gemaakt en prioriteiten gesteld. Er spelen vragen als: mag er wel eens zwerfvuil in het groen liggen? Mag er verschil zijn tussen het onderhoud van wegen in woonwijken en die in het buitengebied? Moet een lantaarnpaal het altijd doen?

In 2007 heeft de gemeente Noordenveld een start gemaakt met het Beheersplan Openbare Ruimte (hierna: BOR). Met het BOR werd beoogd om te komen tot een afgemeten scenario waaraan de afdeling Openbare Werken & Accommodaties haar te behalen kwaliteitsniveau kan ontlenen. Dit kwaliteitsniveau was gerelateerd aan een beschikbaar te stellen budget.

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Noordenveld gaat Pro Facto onderzoek doen naar de vraag of de invoering van het BOR aan de doelstellingen heeft voldaan.

Pro Facto Tweets

Search