Rekenkamercommissie Wormerland: subsidiebeleid

De rekenkamercommissie van de gemeente Wormerland heeft besloten de vormgeving en uitvoering het subsidiebeleid van deze gemeente tegen het licht te houden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Pro Facto. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat is de totale omvang van de subsidieverstrekkingen in 2011 in de gemeente Wormerland, zijn het beleid en de uitvoering rechtmatig, doelmatig en doeltref-fend en hoe vindt de sturing door de gemeenteraad plaats?

Pro Facto Tweets

Search