Cursus Jeugdwet

Doel
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De verantwoordelijkheid van gemeenten ziet daarmee onder andere op het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen en kinderopvang en het voorzien in een kwantitatief en kwalitatief toereikend aanbod van jeugdhulp. Hierbij geldt als uitgangspunt dat ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn en dat waar dat niet lukt, hulp op grond van de Jeugdwet hulp wordt ingezet. Na afloop van deze cursus beschikken deelnemers over voldoende kennis van de Jeugdwet ten behoeve van de dagelijkse uitvoeringspraktijk.

Doelgroep
Medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de uitvoering van de Jeugdwet.

Programma
Tijdens deze cursus wordt in ieder geval ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Uitgangspunten en basisbeginselen van de Jeugdwet
- De toegang tot jeugdhulp en het woonplaatsbeginsel
- De samenwerking met (zorg)aanbieders
- Het persoonsgebonden budget
- Actuele jurisprudentie

Werkwijze
De training is sterk op de praktijk gericht en interactief. Er wordt gewerkt met korte inleidingen en cases uit de praktijk van de cursusleider en de deelnemers.

Duur
Twee dagdelen

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Ridderbos-Hovingh.

Search