natuurbeschermingswetgeving

  • Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet zijn vervangen. Vooral procedureel maar ook inhoudelijk is er het nodige veranderd. Deze veranderingen zijn niet alleen van betekenis voor provincieambtenaren,

    ...
  • Voor veel ambtenaren is het natuurbeschermingsrecht een onoverzichtelijk vakgebied, vooral als zij er slechts zijdelings mee te maken hebben. Om volledig op de hoogte te zijn is niet alleen kennis van de wetgeving noodzakelijk, maar ook van de recente

    ...

Search