organisatie-onderzoek

 • De FNV wil, op initiatief van de interne werkgroep Caribbean, verkennen wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met de vakbonden in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De achtergrond van die wens is een morele verantwoordelijkheid die de vakbond voelt, gelet op de

  ...
 • Op 20 maart 2013 besloten Provinciale Staten van Flevoland voor het gebied Oostvaarderswold een programma Nieuwe Natuur in Flevoland te realiseren. Daarvoor is een plan van aanpak Nieuwe Natuur opgesteld, dat op 3 juli 2013 aan Provinciale Staten is gepresenteerd. Uitgangspunt is dat

  ...
 • In 2012 is de Politiewet 2012 van kracht geworden. Daarmee zijn de oude regionale korpsen opgeheven en is één nationaal politiekorps ontstaan. Het kabinet verwachtte met deze stap een betere aansturing en een efficiëntere politie-organisatie te realiseren. Het proces van de reorganisatie wordt

  ...
 • Op 1 januari 2014 is de gemeente Boarnsterhim opgeheven. De gemeenteis in vieren gesplitst en verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en De Friese Meren. Negen dorpen, in grootte variërend van 28 tot 5.646 inwoners, zijn onderdeel van de gemeente Leeuwarden geworden.

  ...
 • De Dialoogtafel Groningen heeft goede resultaten bereikt die zonder de Tafel waarschijnlijk niet waren bereikt.

  Dat concluderen Janka Stoker (hoogleraar Leiderschap en

  ...
 • Gemeenten werken vaak samen met andere organisaties. De aanleiding daarvoor kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het borgen van de kwaliteit van dienstverlening, besparingen, het spreiden van risico's of het bundelen van bestuurlijke krachten. Soms is er ook geen keuze legt het rijk een

  ...
 • Met ingang van 10 oktober 2010 is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Het land Nederlandse Antillen is opgeheven. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk geworden en Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn als openbare lichamen

  ...
 • 'Alledaagse' vormen van digitale criminaliteit worden in Nederland niet of nauwelijks aangepakt door politie en justitie, ondanks een speciaal cybercrimeprogramma en de uitbreiding van het aantal cybercrime-rechercheurs. Dat blijkt uit een onderzoek van Pro Facto. 

  Slachtoffers van

  ...
 • In de periode 2007-2011 ontving De Letselschade Raad (hierna: DLR) jaarlijks een subsidiebedrag van € 400.000 van de minister van Justitie (thans Veiligheid en Justitie). DLR, tot 2008 Nationaal Platform Personenschade genaamd, is in 1998 ontstaan als reactie op maatschappelijke onrust en

  ...
 • Op 7 december 2010 is het faillissement uitgesproken over Timmerfabriek Barsema Tolbert BV, onderdeel van werkvoorzieningschap Novatec. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wilde de gang van zaken rondom het faillissement laten onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto

  ...
 • De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft veel teweeg gebracht bij gemeenten. Naast een grote verandering in het wettelijk kader heeft de wet ook geleid tot een herijking van de dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeentelijke taakuitvoering. De gemeente Deventer heeft Pro

  ...
 • Het stelsel van Nationale Parken in Nederland ontstond gedurende de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Vanaf de oprichting is hard gewerkt aan Beheer- en Inrichtingsplannen en aan het 'op de rails krijgen' van de Overlegorganen onder voorzitterschap van door de minister van LNV

  ...
 • Vanuit meerdere raadsfracties in de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder is de wens geuit indringend te kijken naar de juridische kwaliteit die de gemeentelijke organisatie realiseert. Die wens resulteerde in een rekenkameronderzoek naar juridische kwaliteitszorg, waarvan dit

  ...
 • Door de gemeente Spijkenisse zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de afdoening van bezwaarschriften te versnellen en het proces efficiënter te doen verlopen. De rekenkamercommissie van de gemeente Spijkenisse wilde weten wat er van die maatregelen terecht is gekomen en hoe per

  ...
 • In 2004 had de gemeente Groningen veertien loketten ingesteld. Als algemene doelstelling was geformuleerd dat zes van deze loketten in 2006 operationeel zijn. Voor het Loket Bouwen en Wonen, het Bedrijvenloket en het Loket Beheer en Verkeer was dat al het geval. Deze waren gevormd naar de

  ...
 • Pro Facto heeft een representatieve telefonische enquête uitgevoerd onder 700 personen die contact hebben gehad met de Doktersdienst Groningen. Doel was om de tevredenheid over de klantgerichtheid en klantvriendelijkheid van de Doktersdiensten te meten. Na de telefonische enquête zijn vijftien

  ...
 • De gemeente Haren wil volgens haar in 2002 geformuleerde missie een zelfbewuste gemeente zijn, waarin aandacht en ruimte is voor:
  - behoud en versterking van de groene waarden;
  - een plezierig leefklimaat en een dynamisch kloppend hart in de vorm van een nieuwe dorpskom;
  - een

  ...
 • Bij het instellen van de externe Awb-commissie van de provincie Limburg is bepaald dat het functioneren ervan na twee jaar zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd door Pro Facto. De evaluatie is sterk procesmatig van aard en richt zich op de verschillende actoren die in de

  ...
 • Binnen de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen was de telefonische bereikbaarheid vorm gegeven via zgn. communicatiepunten. Er zijn twee vormen de onderscheiden: informatie- en coördinatiepunten. Via coördinatiepunten worden klanten doorverbonden met de medewerker met wie men wil spreken. Bij

  ...
 • In het onderzoek is ingegaan op de samenhang tussen het doelgroepenloket Bedrijvenloket en een tweetal (thema)loketten: het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal:
  1. Welke modellen zijn

  ...
 • In juni 1999 zijn in de notitie Waddeneilanden, verbonden door water, wad en samenleving (Bestuurlijke Organisatie van de Waddeneilanden, juni 1999) diverse knelpunten onderkend in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de Waddeneilanden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen knelpunten

  ...

Search