Ministerie van VROM: de grafische industrie en het milieu - Vraagpatronen en tevredenheid van ondernemers in de grafische sector

Het directieteam van het directoraat-generaal milieubeheer (DGM) van het ministerie van VROM heeft opdracht gegeven om een samenhangende visie te ontwikkelen voor de hoofddoelstelling op het terrein van duurzaam produceren en consumeren uit het missiestatement van DGM. Deze visie zou leidend moeten zijn bij het vormgeven van dat milieubeleid. Openheid, transparantie en eigen verantwoordelijkheid waren de nieuwe sleutelwoorden. Hoe vertalen deze zich in een verbeterde milieudienstverlening? Er waren te veel los van elkaar werkende uitvoeringsorganisaties die vaak ieder slechts voor een deel de vraag van een onderneming beantwoorden. Aan de andere kant kon ook het beleid verbeterd worden, vooral waar het gaat om de vormen en procedures. Deze zouden beter aan moeten sluiten bij de belevingswereld van de ondernemer.

Om te komen tot een vraaggerichte benadering is het van belang om te weten wat de klanten – in dit geval ondernemers - van DGM willen (weten). Het uitgangspunt van een dergelijke vraaggerichte benadering is namelijk juist dat niet de producten, maar de vragen centraal staan. Daarom wilde DGM een goed inzicht hebben in dat wat klanten vragen en willen weten. Door de opdrachtgever is ervoor gekozen voor dit onderzoek twee branches van ondernemingen te selecteren. De grafische industrie is onderzocht door Pro Facto.

De opdracht van het onderzoek luidde als volgt:

"Voer een kwalitatief onderzoek uit in één specifieke sector en doe aanbevelingen die ten aanzien van verbetering van dienstverlening aan bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimtelijke ordening."

Dit is door ons geoperationaliseerd tot de volgende onderzoeksvragen:
1. Welke specifieke vraagpatronen zijn te onderscheiden voor ondernemers in de geselecteerde branches?
2. Welke milieuproducten zijn te onderscheiden voor ondernemers in de geselecteerde branches?
3. Hoe zijn de producten en vragen te koppelen?
4. Wat zijn de ervaringen van ondernemers in de geselecteerde branches met betrekking tot het milieu op het punt van regelgeving, informatie, subsidies en dienstverlening?
5. Welke knelpunten zijn te onderscheiden voor ondernemers in de geselecteerde branches met betrekking tot het milieu?
6. Welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden om de knelpunten te ondervangen?

Zoeken