Juridische kwaliteitszorg

Pro Facto heeft uitgebreide expertise opgebouwd op het terrein van juridische kwaliteitszorg bij gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Ook in de gezondheidszorg bieden wij juridische kwaliteitszorg aan.

In de breedte zijn onze activiteiten op dit gebied er op gericht de volgende doelen te realiseren:

  • inzicht verwerven in de ten aanzien van juridische kwaliteit geformuleerde doelstellingen binnen de organisatie
  • inzicht verwerven in het besturingsconcept en de toedeling van juridische taken en verantwoordelijkheden
  • inzicht verwerven in de juridische kwaliteit van de organisatie, de kwantiteit van de juridische formatie en het onderkennen van de mogelijke risico's die de organisatie loopt en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan
  • formuleren van maatregelen om die risico's te beheersen c.q. te verminderen
  • adviseren over de inrichting van de juridische functie binnen de organisatie (capaciteit, deskundigheid en verantwoordelijkheid)

Wij gaan in onze audits dus in op aspecten van structuur, cultuur, proces en beleid. Als subdoel geldt het versterken van risicobesef, hetgeen tegelijkertijd als een voorwaarde kan worden gezien voor het bereiken van bovengenoemde doelstellingen. Wanneer de medewerkers zich niet realiseren welke juridische gevolgen hun handelingen (kunnen) hebben, is er ook geen draagvlak voor een betrouwbare doorlichting en evenmin voor een structurele inbedding in de organisatie. Onze aanpak richt zich dan ook op het ontwikkelen en versterken van dat risicobewustzijn, hetgeen wij als een cruciale succesfactor zien.

Een overzicht van lopende en afgeronde opdrachten:

Gemeenten: Amersfoort, Almere, Almelo, Arnhem, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Delft, Den Haag, Dordrecht, Enschede, De Fryske Marren, Groningen, Grootegast, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Littenseradiel, Marum, Menaldumadeel, Midden-Drenthe, Moerdijk, Noordoostpolder (rekenkameronderzoek), Opsterland, Rijswijk, Slochteren, Súdwest-Fryslân, Venlo, De Wolden, Zuidhorn, Zutphen, Zwartewaterland.

Provincies: Drenthe, Fryslân, Flevoland

Overig: GGD Amsterdam, IB-Groep, woningcorporatie De Woonplaats

Neem voor meer informatie over juridische kwaliteitszorg en wat Pro Facto daarbij voor uw organisatie kan betekenen contact op met Heinrich Winter.

Zoeken