Rekenkamercommissie Almelo: juridische procedures

De rekenkamercommissie van de gemeente Almelo laat door Pro Facto (in samenwerking met Lexnova) onderzoek doen naar de omvang en de effectiviteit van de extern ingehuurde en de eigen juridische dienstverlening in het kader van bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke procedures. Aan het onderzoek zit een kwantitatieve en een kwalitatieve dimensie:

  • hoeveel procedures worden er gevoerd, hoe is dat in vergelijking met andere gemeenten, wat is de winst-verliesratio en welke kosten zijn daarmee gemoeid?
  • hoe pakt de gemeente dit aan, en met welke visie? Zijn juridische procedures een (noodzakelijk) uitvloeisel van op zichzelf deugdelijke besluitvorming? Wordt er voldoende gedaan om juridische procedures te voorkomen? Komt de rechtsbescherming van burgers in dit kader niet in het gedrang?

In laatste instantie gaat het dus om juridische kwaliteit, waaraan juridische dienstverlening een bijdrage levert. Het karakter van het onderzoek is vooral inventariserend beschrijvend en vergelijkend.

Zoeken