Euthanasie in dierenasiel Winschoten "onzorgvuldig en niet verdedigbaar"

Begin mei werden in de media beschuldigingen geuit door oud-vrijwilligsters van het dierenasiel in Winschoten dat in dit asiel gezonde honden zijn geëuthanaseerd. Directe aanleiding vormde het euthanaseren van zes honden begin april 2013. Kort daarna is Harm Evert Waalkens door de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren (de Dierenbescherming) benaderd om hiernaar onafhankelijk onderzoek te doen. Pro Facto is aangezocht om dit onderzoek samen met Waalkens uit te voeren. Wij vormden samen de commissie-Waalkens.

Vanwege de naar het oordeel van de commissie-Waalkens ontoelaatbare onzorgvuldigheid in het besluitvormingsproces en deels onjuiste gronden om (na één dag) tot euthanasie over te gaan achten we zeker deze gevallen van euthanasie niet verdedigbaar. Zo is heel snel besloten tot euthanasie, is de euthanasie slechts summier en onvolledig toegelicht en verantwoord, is – in strijd met het beleid – geen onafhankelijke gedragsexpert geraadpleegd, vond de euthanasie deels op onjuiste gronden plaats en is zowel intern (binnen de Dierenbescherming) als extern (richting het publiek) doen voorkomen dat de honden nog in leven waren toen dat al niet meer het geval was. Overigens zou een zorgvuldige afweging op grond van de juiste gronden uiteindelijk wel hebben kunnen leiden tot eenzelfde uitkomst.

Het euthanaseren van dieren is een delicate kwestie waarmee zeer zorgvuldig dient te worden omgegaan. Als een dier geëuthanaseerd wordt, wat onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk kan zijn en niet in strijd is met het beleid van de Dierenbescherming, dient dat door daaraan een zorgvuldige en transparante afweging ten grondslag te leggen niet voor discussie vatbaar te zijn. Wij hebben concrete aanbevelingen geformuleerd die erop zijn gericht dat dat in de toekomst het geval zal zijn.

Klik HIER om het rapport Een zaak van leven of dood te downloaden.

Pro Facto Tweets

Search